Begeleiding

Het Stedelijk College kijkt breder dan het onderwijs alleen. Onze docenten en mentoren pikken in de les en in het contact met de leerling soms signalen op dat een leerling extra begeleiding nodig zou kunnen hebben. We werken samen met een breed scala aan professionals, waardoor wij altijd begeleiding op maat kunnen aanbieden. Dit gebeurt altijd in samenwerking en overleg met u als ouders/ verzorgers en met de leerling. Heeft u zelf het idee dat uw kind extra begeleiding nodig heeft? Bespreek dan met de mentor wat de mogelijkheden zijn.

Elke leerling is anders en elke leerling is voor ons belangrijk. Ons doel is om de leerlingen trots op zichzelf, ondernemend en vakkundig in de maatschappij af te leveren met uitzicht op een vervolgopleiding. Is hiervoor een extra duwtje in de rug nodig, dan proberen we daarvoor te zorgen.

Begeleidingstrajecten zijn er in allerlei soorten en maten, van eenvoudig tot intensief. Hieronder een kort overzicht van de diverse mogelijkheden.

Leerhulp

Even wat extra ondersteuning voor de leerling op een bepaald leergebied of onderdeel daarvan door een speciaal daarvoor aangestelde docent.

Remediale hulp

Specifieke ondersteuning op het gebied van de talen en wiskunde. Denk hierbij b.v. aan spelling, woordenschat of ruimtelijk inzicht. Remediale hulp wordt o.a. vaak ingezet bij leerlingen met een spraaktaalstoornis, dyslexie of dyscalculie.

Decanaat

Decanen helpen bij de keuze voor een vervolgopleiding en beroepsrichting, de studieloopbaan dus. Hij of zij geeft voorlichting over de studiemogelijkheden buiten, maar ook binnen de school en kijkt met de leerling naar zijn of haar persoonlijke mogelijkheden.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen die tegen ongewenst gedrag aanlopen of persoonlijke problemen hebben. Seksuele intimidatie, discriminatie of problemen thuis kunnen bijvoorbeeld aanleidingen zijn om bij de vertrouwenspersoon aan te kloppen. Hij of zij kan in veel gevallen helpen door een luisterend oor te bieden en advies te geven. De vertrouwenspersonen zijn mw. H.T. van Dijk en dhr. H. de Neef.

 

Schoolorthopedagoog

Onze schoolorthopedagoog is mw. B.A.R. Meijer. Zij kan onderzoeken afnemen om de oorzaak van problemen te achterhalen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een Psychologisch Onderzoek (PO), een IQ-test of dyslexie/dyscalculie onderzoek. Vanzelfsprekend wordt u daarbij betrokken.

Jeugdarts/jeugdverpleegkundige

Iedere leerling kan een afspraak maken met de jeugdarts of -verpleegkundige van JGZ om te praten over onderwerpen waarover hij of zij zich zorgen maakt. Zoals ruzie thuis, met vrienden of met een docent, gepest worden of zich eenzaam voelen. Ook met vragen over menstruatie, (veilig) vrijen, alcohol of drugs kunnen leerlingen hier terecht. Goed om te weten: de jeugdarts en jeugdverpleegkundige hebben een beroepsgeheim. Persoonlijke informatie wordt niet zonder toestemming van de leerling met anderen besproken. Ook u als ouder kunt bij JGZ terecht voor een steuntje in de rug en informatie over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Weet u soms niet hoe u met uw puber om moet gaan? Dat is heel normaal, en het is verstandig om hier op tijd met iemand over te praten. Het kan zorgen wegnemen en maken dat het weer leuk is in huis.

Gezondheidsonderzoek eerste klas

In klas 1 heeft de jeugdverpleegkundige met elke leerling een persoonlijk gesprek op school. Allerlei onderwerpen komen aan bod die van belang zijn voor de ontwikkeling: Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? Ook worden de leerlingen gemeten en gewogen.

Schoolmaatschappelijk werkende

Als we merken dat extra hulp op sociaal-emotioneel gebied nodig is, kan de schoolmaatschappelijk werkende (SMW-er) ondersteuning bieden. Uiteraard gebeurt dit alleen na toestemming van ouders of verzorgers. De SMW-er spreekt de leerlingen op school.

Ambtenaar leerplichtzaken

De ambtenaar leerplichtzaken van de Gemeente Zoetermeer heeft contact met de school in het geval van (ongeoorloofd) schoolverzuim. De ambtenaar leerplichtzaken is naast het handhaven van de leerplichtwet ook actief betrokken bij het voorkomen en oplossen van problemen, die de schoolloopbaan van een leerling in gevaar kunnen brengen.

Schoolagent

De schoolagent onderhoudt contact met de school gericht op het voorkomen van en het voortijdig en consequent ingrijpen bij problematisch gedrag van jongeren. Dit levert een bijdrage aan een veilige leer- en leefomgeving op en rond de school.

De aan onze school verbonden schoolagenten zijn via het algemeen telefoonnummer van de politie 0900-8844 te bereiken. Het bureau geeft vervolgens het bericht aan de schoolagenten door. De agenten zijn: dhr. M. van Schaik en mw. S van der Post.

U kunt onze schoolagent eventueel ook per e-mail bereiken op [email protected]

Zorg Actie Team

Als blijkt dat de leerling uitgebreidere zorg nodig heeft, bespreken we de leerling in het Zorg Actie Team (ZAT) onder leiding van de zorgcoördinatoren om te bekijken wat de beste aanpak is of welke andere mogelijkheden voor begeleiding er zijn. De mentor vraagt hiervoor vooraf toestemming aan de ouders of verzorgers.

Het ZAT bestaat uit:
* Zorgcoördinatoren
* Team Leerlingzaken
* Medewerker Jeugd en Gezinshulp (JGH)
* Jeugdverpleegkundige (JGZ)
* Adviseur passend Onderwijs (ICOZ)
* Ambtenaar leerplichtzaken
* Begeleider Onderwijs en Zorg (BOZ-er)

*Schoolmaatschappelijk werker (SMW-er)