Begeleiding

Het Stedelijk College kijkt breder dan het onderwijs alleen. Onze docenten pikken in de les en in het contact met de leerling soms signalen op dat een leerling extra begeleiding nodig zou kunnen hebben. We werken samen met een breed scala aan professionals, waardoor wij altijd begeleiding op maat kunnen aanbieden. En altijd in samenwerking en overleg met u als ouders en de leerling. Heeft u zelf het idee dat uw kind extra begeleiding nodig heeft? Bespreek dan met de mentor wat de mogelijkheden zijn.

Elke leerling is voor ons belangrijk, ons doel is om de leerlingen trots op zichzelf, ondernemend en vakkundig in de maatschappij af te zetten met uitzicht op een vervolgopleiding. Is hiervoor een extra duwtje in de rug nodig, dan is dit geen enkel probleem. Ook wij zijn ons ervan bewust dat de ene leerling de andere niet is.

Begeleidingstrajecten zijn er in alle soorten en maten, van eenvoudig tot intensief. Hieronder een kort overzicht van de diverse mogelijkheden.

Leerhulp

Even wat extra ondersteuning voor de leerling op een bepaalde leergebied of onderdeel door een speciaal daarvoor aangestelde docent.

Remediale hulp

Specifieke ondersteuning op het gebied van de talen en wiskunde, denk hierbij aan spelling, woordenschat, woordbeeld of ruimtelijk inzicht. Remediale hulp wordt bijvoorbeeld vaak ingezet bij leerlingen met een spraaktaalstoornis, dyslexie of dyscalculie.

Decanaat

Decanen helpen bij de keuze voor een vervolgopleiding en beroepsrichting, de studieloopbaan dus. Hij of zij geeft voorlichting over de studiemogelijkheden buiten, maar ook binnen de school en kijkt met de leerling naar zijn of haar persoonlijke mogelijkheden.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen die tegen ongewenst gedrag aanlopen of persoonlijke problemen hebben. Seksuele intimidatie, discrimatie of problemen thuis kunnen bijvoorbeeld aanleidingen zijn om bij de vertrouwenspersoon aan te kloppen. Hij of zij kan in veel gevallen helpen door een luisterend oor te bieden en richting te geven. De vertrouwenspersonen zijn mw. H.T. van Dijk en dhr. H. de Neef.

Schoolorthopedagoog

Ernstig tegenvallende leerprestaties, gedragsproblematiek, een hulpvraag vanuit de remediale hulp of bij grote sociaal-emotionele problematiek: bij signalen als deze schakelen we de schoolorthopedagoog in. Daarnaast neemt zij de dyslexieonderzoeken af. Onze schoolorthopedagoog is mw. B.A.R. Meijer. Vanzelfsprekend wordt u daarbij betrokken.

Jeugdarts / verpleegkundige

Iedere leerling kan een afspraak maken met de jeugdarts of -verpleegkundige van JGZ om te praten over onderwerpen waarover hij of zij zich zorgen maakt. Zoals ruzie thuis, met vrienden of met een docent, gepest worden of zich eenzaam voelen. Ook met vragen over menstruatie, (veilig) vrijen, alcohol of drugs kunnen leerlingen hier terecht. Goed om te weten: de jeugdarts en jeugdverpleegkundige hebben een beroepsgeheim. Persoonlijke informatie wordt niet zonder toestemming van de leerling met anderen besproken. Ook u als ouder kunt bij JGZ terecht voor een steuntje in de rug en informatie over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Weet u soms niet hoe u met uw puber om moet gaan? Dat is heel normaal, en het is verstandig om hier op tijd met iemand over te praten. Het kan zorgen wegnemen en maken dat het weer leuk is in huis.

Gezondheidsonderzoek tweede klas

In klas 2 heeft de jeugdverpleegkundige met elke leerling een persoonlijk gesprek op school. Allerlei onderwerpen komen aan bod die van belang zijn voor de ontwikkeling. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? Ook worden de leerlingen gemeten en gewogen. Als blijkt dat er mogelijk problemen zijn, dan bespreken de jeugdverpleegkundige en leerling met elkaar wat nodig is om tot een oplossing te komen.

Schoolmaatschappelijk werkende

Als we merken dat binnen de school niet de juiste hulp geboden kan worden, zoeken we aanvullende hulp bij de schoolmaatschappelijk werkende die is verbonden aan Bureau Jeugdzorg. Uiteraard gebeurt dit alleen na toestemming van ouders of verzorgers.

Bureau Jeugdzorg

Bij het Bureau Jeugdzorg voert de zogeheten voorpostmedewerker (maximaal vijf) gesprekken met de leerling en/of de ouders of verzorgers om vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld gedrag, motivatie, weerbaarheid en zelfbeeld te vergroten of aan te leren.  Daarnaast geeft de voorpostmedewerker ondersteuning en advies aan ouders of verzorgers bij de aanpak van de problematiek.

Ambtenaar leerplichtzaken

De ambtenaar leerplichtzaken van de Gemeente Zoetermeer heeft contact met de school in het kader van het onderzoeken en analyseren van de oorzaken van het (ongeoorloofd) schoolverzuim. De ambtenaar leerplichtzaken is naast het handhaven van de leerplichtwet ook actief betrokken bij het voorkomen en oplossen van problemen, die de schoolloopbaan van een leerling in gevaar kunnen brengen.

Schoolagent

De schoolagent onderhoudt contact met de school gericht op het voorkomen van en het voortijdig en consequent ingrijpen bij problematisch gedrag van jongeren. Dit levert een bijdrage aan een veilige leer- en leefomgeving op en rond de school.

De aan onze school verbonden schoolagenten zijn via het algemeen telefoonnummer van de politie 0900-8844 te bereiken. Het bureau geeft vervolgens het bericht aan de schoolagenten door. De agenten zijn: dhr. M. van Schaik en mw. S van der Post.

U kunt onze schoolagent eventueel ook per e-mail bereiken op [email protected]

Zorg Actie Team

Als blijkt dat de leerlingbegeleiding van de school en van de externe specialisten onvoldoende bijdraagt aan het oplossen van een probleem of als een leerling specifieke begeleiding nodig heeft, bespreken we de leerling in het Zorg Actie Team (ZAT). De mentor vraagt hiervoor vooraf toestemming aan de ouders of verzorgers.

Het ZAT bestaat uit:
* Leidinggevende Bureau onderwijsondersteuning (voorzitter)
* Betreffende afdelingsleider en/of assistent-afdelingsleider
* Voorpostmedewerker Bureau Jeugdzorg
* Jeugdarts en/of verpleegkundige JGZ
* Schoolorthopedagoog
* Ambtenaar leerplichtzaken
* Schoolagent